Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “Goed Geregeld Scheiden”

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Goed Geregeld Scheiden, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden. Gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de KvK onder nummer 58564721, BTW nummer NL001678514B33.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon/personen voor wie Goed Geregeld Scheiden zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.
 • Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Goed Geregeld Scheiden voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 • Partij(en): De natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation.
 • MfN: Mediators federatie Nederland

TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen en overeenkomsten van Goed Geregeld Scheiden, en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Goed Geregeld Scheiden, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Op alle door Goed Geregeld Scheiden uitgevoerde mediations zijn het MfN reglement en de MfN klachtenregeling van toepassing. Het MfN reglement maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden van Goed Geregeld Scheiden.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Goed Geregeld Scheiden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

OFFERTES

 • Alle offertes en aanbiedingen van Goed Geregeld Scheiden zijn vrijblijvend. De opdracht komt tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door Goed Geregeld Scheiden.
 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van Goed Geregeld Scheiden binden Goed Geregeld Scheiden niet.

OVEREENKOMSTEN

 • Door bevestiging van de opdracht tot mediation van de zijde van de opdrachtnemer, c.q. door het ondertekenen van de mediationovereenkomst, wordt de mediation geacht te zijn aangevangen en worden deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Goed Geregeld Scheiden met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt.
 • De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 • De mediationovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt totdat de mediation schriftelijk is beëindigd.
 • Indien opdrachtgever of opdrachtnemer in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard eindigt de mediation van rechtswege.
 • Indien partijen zonder aanleiding en/of overleg, langer dan 3 maanden niet de mediation voortzetten, wordt de mediation beëindigd. Komen partijen na deze periode weer aan tafel voor voortgang van de mediation, dan is aan de mediator voorbehouden om nieuwe afspraken te maken over de mediation kosten.

BETALING

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met het toepasselijk tarief vanwege omzetbelasting verschuldigd, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen.
 • Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van opdrachtnemer en de wijze waarop zijn reis-, verblijfs-en overige kosten worden vergoed is vastgesteld in de opdrachtsbevestiging.
 • Beide opdrachtgevers (partijen in de mediation)  blijven hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de volledige factuur.
 • In het geval dat de opdrachtgever kiest voor een totaal pakket zoals weergegeven in het opdrachtformulier, geschiedt betaling hiervan in maximaal 2 facturen. De eerste factuur van  50% bij aanvang van de werkzaamheden, de tweede factuur vóór afronding van de werkzaamheden. Onder afronding dient in dit geval verstaan te worden: vóór ondertekening ter tafel van alle relevante en benodigde documenten welke overeengekomen zijn tijdens de gesprekken.
 • De opdrachtgever dient de van Goed Geregeld Scheiden ontvangen facturen te betalen binnen 7 dagen na de factuurdatum. Goed Geregeld Scheiden is gerechtigd na het verstrijken van de (fatale) betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling, in die zin dat verzuim van rechtswege is ingetreden, aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom). De opdrachtgever blijft volledig aansprakelijk voor het openstaande bedrag van factuur.
 • Goed Geregeld Scheiden is op ieder moment gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de oudste factuur.
 • In geval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan Goed Geregeld Scheiden weigeren haar werkzaamheden uit te voeren en kan zij deze opschorten of staken. Goed Geregeld Scheiden is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden op deze grond.
 • In geval de mediation tussentijds beëindigd wordt, ongeacht door welke partij en om welke reden, is de opdrachtnemer gerechtigd om de gemaakte inspanningen in uurbesteding te factureren aan opdrachtgever.  Voor deze factuur  gelden dezelfde (betalings)voorwaarden zoals vermeld in deze algemene voorwaarden onder “Betaling” punt 3.
 • Een annulering van een afspraak wordt minimaal 24 uur voor aanvang geannuleerd. Indien een afspraak binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, dan geldt deze afspraak in een overeengekomen pakketvergoeding als één gesprek.

KLACHTEN

 • Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienst schriftelijk binnen 7 dagen na de geleverde prestatie waarover opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 • Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij Goed Geregeld Scheiden zulks aan opdrachtgever kenbaar maakt.

AANSPRAKELIJKHEID

 • ledere aansprakelijkheid van Goed Geregeld Scheiden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald.
 • Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Goed Geregeld Scheiden beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst Goed Geregeld Scheiden verschuldigd is.
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 • Goed Geregeld Scheiden zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid In acht nemen. Goed Geregeld Scheiden is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Goed Geregeld Scheiden is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden gedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Goed Geregeld Scheiden indien niet binnen 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 • De opdrachtgever vrijwaart Goed Geregeld Scheiden van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg Is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Goed Geregeld Scheiden en/of een van haar medewerkers.

VERHINDERING

 • Indien (een van) de partijen een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en honorarium en overige kosten in rekening gebracht.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Goed Geregeld Scheiden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst zullen eerst met mediation gepoogd te worden opgelost, alvorens deze voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Goed Geregeld Scheiden is gevestigd.

Opgemaakt te ’s-Hertogenbosch, 1 juli 2018

Referenties

Wat klanten van mij vinden

“Persoonlijk maatwerk, wat tijdbesparend werkte omdat we heel veel niet zelf hoefden uit te zoeken. Mary ontzorgt en heeft oog voor het belang van niet alleen de scheidende partners, maar ook voor betrokken kinderen.”
“Wij hebben Mary ervaren als een bijzonder betrokken vrouw die lekker snel handelt, alles werd snel afgewikkeld zodat ons convenant op korte termijn opgemaakt was. Ze heeft het bij ons in ieder geval tot een mooi einde gebracht, fijn dat we haar hebben mogen ontmoeten.”
“We zijn hier heel goed geholpen. Mary heeft ons alles geduldig uitgelegd en geregeld. Op alle vragen kregen we duidelijke antwoorden. Wil je zonder stress uit elkaar, dan moet je echt bij deze mediator zijn. Ik kan de bemiddeling absoluut aanbevelen!”
“Ik vond dat alles rondom onze scheiding erg fijn verlopen is. Mary heeft veel voor ons gedaan, als er iets was wat we bijvoorbeeld niet begrepen, dan legde zij dit uit in ‘onze taal’.”

Laatste nieuws en updates

Actueel.

Referenties

Wat klanten van mij vinden

“Persoonlijk maatwerk, wat tijdbesparend werkte omdat we heel veel niet zelf hoefden uit te zoeken. Mary ontzorgt en heeft oog voor het belang van niet alleen de scheidende partners, maar ook voor betrokken kinderen.”
“We zijn hier heel goed geholpen. Mary heeft ons alles geduldig uitgelegd en geregeld. Op alle vragen kregen we duidelijke antwoorden. Wil je zonder stress uit elkaar, dan moet je echt bij deze mediator zijn. Ik kan de bemiddeling absoluut aanbevelen!”

Laatste nieuws en updates

Actueel.